תקנון ותנאי שימוש באתר

כללי

כללי ותנאי השימוש באתר:

ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של iStock האתר הינו מנוהל ע"י  חברת iStock – עוסק מורשה 038109583 

בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו – 04-8864684 שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר.

נא לקרוא את תקנון אתר בעיון, הזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר, על ידכם תאשר, כי קראתם את התקנון, וכי אתם מסכימים ומאשרים את התקנון .

iStock שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי.

כל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

iStock, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות אתר iStock ,וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

 

הרשאים לקנות באתר iStock:

כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר iStock, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.

 

אזור פעילות אתר iStock:

מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר iStock אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 

המוצרים הנמכרים באתר iStock:

מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר iStock, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. iStock  שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית.

חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר iStock מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: "בעל האחריות").

האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על iStock.

חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, iStock תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד iStock  ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי.

מחירים ומשלוחים

מחירי המוצרים:

מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי iStock  , תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד הרכישה.

מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

התשלום:

התשלום באתר iStock  יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט .

 

דמי משלוח:

הזמנה באתר iStock  תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

 

אספקת המוצרים למען המזמין:

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי iStock   למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של iStock שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי אתר iStock יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

אי עמידת iStock  במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.

אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בקרטון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה ל iStock , ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

החזרות וביטולים

החזרת מוצרים:

מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

החזרת מוצרים תתאפשר עד 14 יום מקבלתם ובתנאי שיהיו באריזתם המקורית ולא נעשה בהם שימוש.

מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים בהזמנה מיוחדת, מוצרים בהמדורות מיוחדות , מוצרים במהדורות אספנים , מוצרים שהוזמנו בצורה פרטנית עבור בקשה של לקוח ,מוצר בחיתוך לפי מידה וצבע מגוון.

 

מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי iStock .

במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או שהמוצר פגום , על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בטלפון 04-8864684  בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או ו/או תקינות המוצר מצידו.

 

ביטול ושינוי הזמנה:

שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של iStock  שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין.

ביטול הזמנה יתאפשר רק באותו יום העבודה בו בוצעה ההזמנה  במידה וביטול ההזמנה נימסר לאחר יום העבודה, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה  אלא אם iStock   תאפשר זאת.

לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני  או במייל info@iStock.co.il בלבד.

יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות iStock , כפי שתקבע מעת לעת.

 

 אחריות:

iStock  אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר iStock ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר iStock.

האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

iStock  לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של iStock . למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר iStock תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר iStock הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין iStock  אחראית על מידע זה.

המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר iStock ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

אתר iStock לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

אתר iStock לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו ב iStock ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ל iStock , והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר iStock אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא iStock  בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

האחריות על המוצרים הנרכשים באתר iStock היא אישית ואינה ניתנת להעברה .

 
פרטיות ומידע

אבטחת מידע:

אתר iStock מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

iStock  ו/ או אתר iStock לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין לרבות פרטי כרטיס אשראי או כל שימוש לרעה אחר.

 

פרטיות:

אתר iStock הינו מאגר מידע. שימוש באתר iStock מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר iStock ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר ל iStock .

במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר iStock בכתב בהתאם להוראות כל דין.

אתר iStock יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.

iStock  תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

 

קניין רוחני:

הקניין הרוחני באתר iStock, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית ל iStock .

זכויות הקניין הרוחני של iStock  כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .

אתר iStock שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

מובהר בזאת, כי iStock  המזוהה ע"י שימוש בסימן המסחרי "iStock" שייך באופן בלעדי על כל הכרוך בכך ל iStock  ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר iStock, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.

כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מ iStock  מראש ובכתב.

 

 סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בחיפה.